Ana Sayfa
Makaleler
Kamu Reformu
Belediye Seçimleri

Belediye seçimleri ile ilgili olarak kamuoyunun genellikle odaklandığı konu adayların kişisel özellikleri ve hangi partiye mensup olduklarıdır. Her ne kadar bireysel özellikler önemliyse de esas olan yönetim sistemidir. Dünyanın en iyi yöneticilerini seçme imkanımız bile olsa yönetim sistemimizi iyileştirmeden arzulanan sonuçlara ulaşmak güç olur. Bu nedenle, sadece belediyeyi kimin yöneteceğine değil, aynı zamanda belediyenin nasıl yönetileceğine odaklanmamız gerekir.

Öncelikle, demokrasiyi sadece önümüze gelen adaylar arasında bir seçim yapma sorumluluğuyla sınırlı olarak görmemiz gerekir. Demokrasi aynı zamanda bireylerin içinde bulundukları toplumu ilgilendiren kararları şekillendirilmesine katılabilmeleridir.

Yönetsel kararların stratejik planlara bağlı olarak verilmesi, kamu fonlarının kullanım etkinliğini artırmak üzere bu planların vatandaşların katılımını sağlayacak bir anlayışla gerçekleştirilmesi ve kararlardan etkilenen vatandaşlar tarafından gelişmelerin izlenebilmesi, kamu yöneticilerinin karar kalitesini artırır.

Her vatandaşın doğrudan her karara katılımı çok güç olduğundan, güçlü bir demokrasi için her yerel yönetim biriminde iyi çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşması ve STK’ların yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi önem taşıyor. Ancak, bireyler STK’lar aracılığı ile katılımı sağlayacak olsalar bile katılımcı kararlar için iki önemli gereklilik daha var: (i) Belediye Başkanı gibi kamu görevlilierinin katılıma açık bir yönetim anlayışı sergilemesi, katılımı teşvik etmesi ve (ii) Gerek seçimle, gerekse atamayla kamu kaynaklarının kullanımı konusunda nihai kararları vermekle yetkili yöneticilerle STK temsilcilerinin karar oluşturmaya nasıl katılacakları konusundaki süreçlerin hayata geçirilmesi.

Kararların kalitesini artırabilmek için bilgi ihtiyacı vardır. TESEV’in yerel yönetimlerin karar kalitesini artırmak üzere katılımı teşvik edecek araçlar geliştirmek üzere gerçekleştirdiği bir projede üç temel araç geliştirilmiştir: (i) Gelişmişlik haritaları, (ii) vatandaş memnuniyet araştırmaları ve (iii) kamu harcama analizleri. İlk kez bu araçlar kullanılarak hazırlanan stratejik planların uygulamaya ne kadar yansıdığı ve sene içinde alınan kararların sonuçlarının incelenmesi için etki analizlerinin de düzenli olarak yapılması ve sürekli öğrenme ve gelişmenin sağlanabilmesi için performansın en iyilerle kıyaslanması önemlidir.

Bilgiye dayandırılmayan kararların kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlaması çok az bulunur bir tesadüf olur! Oysa, ülkemizde genellikle yaşlı bakım evi veya dispanser gibi birçok yatırımın yeri ile ilgili kararlar, hizmet kullanıcıların yoğunlukla nerelerde yaşadıklarına ilişkin bilgilere dayandırılmadan veriliyor (Gelişmişlik haritaları kullanılmıyor). Farklı kaynaklardan yapılan kamu harcamaları kullanıcıları gözönüne alınarak konsolide edilmediği için bu kaynakların verimli kullanımı sağlanamıyor (Kamu harcama analizleri yapılmıyor). Vatandaşların kamu kaynaklarının kullanımı için tercih edecekleri öncelikler irdelenmediği için etkin kullanım mümkün olamıyor (Hizmet memnuniyet araştırmaları kullanılmıyor).

Ayrıca, bu bilgiler kıyaslanabilir ve kolayca anlaşılabilir şekilde sunulmadığı için hem sivil toplum kuruluşlarının katılımı, hem de en iyilerden öğrenme gerçekleşemiyor. Bu nedenle, bilgilerin haritalandırılarak paylaşılması, farklı kamu birimlerinin aynı hedef kitle için yaptıkları harcamaları kolayca takip edebilecek bir hesap sisteminin bilgi altyapısının kurulması, bu konulardaki analiz yetkinliklerinin geliştirilmesi ve en iyilerle kıyaslamaların teşvik edilmesi kamu kararlarının kalitesini artırır.

Bu proje kapsamında geliştirilmiş olan bu araçların yaygın kullanımının sağlanması hem yerel yönetim reformunun etkinlik kazanmasına, hem de kamu kaynaklarının vatandaş memnuniyetini en çok artıracak şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. Elbette ki bu araçlar da gelişmeye açıktır. Ancak, ülkemizde ilk kez birlikte kullanılarak yerel stratejik planlara girdi sağlamış olmaları önemli bir yönetim yenilikçiliği olarak kabul edilebilir. Bu araçların yaygın kullanımıyla, kamu kaynaklarının güç ilişkileri veya yönetimdekilerin taraftarlarının tercihleriyle değil, bilgiye dayalı adil paylaşımı ve gelişimi destekleyici şekilde verilmesiyle kamu hizmetlerine yoksulların da ulaşımının artması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması sağlanabilecektir.

Bu nedenle, belediye seçimlerine hazırlanan adayların ve bu adayları detaylı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların TESEV’in bu konuda hazırlamış olduğu İyi Yönetişim El Kitabını okumaları faydalı olacaktır.

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Dünya Gazetesi
Şubat 27, 2009
En Büyük İsraf: Zaman İsrafı
Toplum olarak yaşam kalitemizi artırmak istiyorsak, öncelikle zamanı nasıl değerlendirdiğimize odaklanmalıyız. Örneğin, okul çağındaki 18 milyon...
Ocak 13, 2013
Kamu Yönetiminde Karar Kalitesi
İnsanoğlu, özlemlerini gerçekleştirebilmek, yaşam ile ilgili risklerini yönetebilmek üzere topluluklar halinde yaşamaya başladığından bu yana ortaklaşa...
Haziran 2, 2012
Demokraside Rekabet Engelleri
İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için...
Eylül 24, 2010
Verimliliği Artıran Şehirler
Dünyada şehirleşme ve ekonomide hizmet sektörünün payı her geçen gün artıyor. Her geçen gün daha çok insan...
Eylül 10, 2010
Hissedar Olarak Devlet
Ekonomik kriz dünyada birçok bankanın devletleştirilmesine neden oldu. Bunların arasında Fortis, Dexia gibi bizim daha önce...
Dünya Gazetesi
Kasım 13, 2009
Yalın Devlet
Küresel ekonomik kriz dünyada devletlerin rolünün tekrar tartışılmasını gündeme getirdi. İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir...
Dünya Gazetesi
Temmuz 3, 2009
Belediye Seçimleri
Belediye seçimleri ile ilgili olarak kamuoyunun genellikle odaklandığı konu adayların kişisel özellikleri ve hangi partiye mensup...
Dünya Gazetesi
Şubat 27, 2009
Düzenleyici Etki Analizleri
Devlet birçok konuda aldığı kararlarla toplumsal yaşamın kalitesini etkiliyor. Toplumsal kararlar, gerek karmaşıklıkları nedeniye, gerekse uzmanlık...
Dünya Gazetesi
Şubat 10, 2009
Yazı Tura İle Politika
Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki en önemli fark sosyal bilimlerde yapılan gözlemlerin gözleneni değiştirmesidir. Örneğin,...
Dünya Gazetesi
Ocak 9, 2009
Düzenleyici Etki Analizleri
Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmak bir ülkenin gelişimi için en önemli konulardan birisidir....
Ocak 2, 2009
İyi Yönetişim El Kitabı
Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmak bir ülkenin gelişimi için en önemli konulardan birisidir....
Dünya Gazetesi
Haziran 27, 2008
Vergi ve Toplumsal Uzlaşma
İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için...
Dünya Gazetesi
Eylül 7, 2007
Demokrasi Performanstır
Küresel vatandaşlığın ön plana çıkmaya başladığı bir dünyada ne insan hakları, ne de demokrasi geleneksel anlamlarıyla...
Dünya Gazetesi
Ağustos 17, 2007
Kamu Sektöründe Fizibilite
Kamu sektörü projeleri toplumsal fayda sağlamak üzere gerçekleştirilen ve vergi gelirleriyle finanse edilen yatırımlardır. Bu nedenle,...
Dünya Gazetesi
Ağustos 9, 2006
Kamu Müdahalesi ve Strateji
Ülkemizde düzenleyici ve denetleyici kurulların rolü her geçen gün artıyor. AB süreci ile birlkte yükselen bu...
Dünya Gazetesi
Haziran 14, 2006
Kamusal Nitelikli Hizmetler
Bazı hizmetler sadece o hizmetin ücretini ödeyenlere değil, aynı zamanda toplumun daha geniş kesimlerine de fayda...
Dünya Gazetesi
Haziran 29, 2005
Üst Kurullar
Dünyada değişen ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar karşısında devletin rolü sorgulanıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi...
Mart 28, 2005
Kamu Reformu
Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından yedi sorumluluk...
Mart 28, 2005
Tutumluluk Verimlilik, Etkinlik
Refah düzeyimizi geliştirmek için toplum olarak bu kavramları yaşamımızın her evresine yansıtmayı öğrenmeliyiz. Özellikle de kamu...
Dünya Gazetesi
Haziran 11, 2004
Yerel Yönetim Reformu
Ülkemizde önemli bir reform süreci başladı. Kamu Yönetimi Temel Kanunu geçici maddeler haricinde TBMM’nce kabul edildi....
Dünya Gazetesi
Nisan 23, 2004
Özelleştirme ve Kamu Reformu
Özelleştirme Türkiye’nin, lügatına giriş tarihi itibarıyla öncüler arasında olduğu, uygulama açısından ise çok geri kaldığı bir...
Dünya Gazetesi
Mart 19, 2004
Üst Kurulların Bağımsızlığı
Devlet doğru ve etkin çalıştığında vatandaşlarının refah düzeyi artıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi günümüzde çoğu...
Dünya Gazetesi
Eylül 6, 2003
Kamu Yönetimi ve Etik Değerler
Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile...
Dünya Gazetesi
Temmuz 11, 2003
GSMH Ölçümünde Kalitenin Rolü
Her yıl, özellikle de gelişmiş ülkelerin, GSMH hesaplarında servis sektörünün payı artıyor. Üstelik ülkeler arasındaki GSMH’nın...
Dünya Gazetesi
Ağustos 8, 2002
Kamu Yönetimi Reformu
Devletin rolü sadece ülkemizde değil, bütün dünyada tartışılıyor. Bu tartışma kamu otoritesinin en azından beş sorumluluk...
Dünya Gazetesi
Mayıs 18, 2002
Kamu Yönetimi ve Üst Kurullar
Dünyada değişen ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar karşısında devletin rolü sorgulanıyor. Demokrasi ve liberal piyasa ekonomisi...
Dünya Gazetesi
Nisan 6, 2002
Güvenilirliğin Yedi İlkesi
Başkalarının kaynaklarını kullanan herkes, onların güvenini kazanmak zorundadır. Ülkemizde yaşanan derin kriz, ABD’de dünyanın en büyük...
Dünya Gazetesi
Mart 10, 2002
Güven Açığı
“Doğruları söyleme, sorumlu bir yurttaş olmanın baş koşuludur.” J. Edgar Hoover Kamu sektörü bütçe açıklarının, enflasyon...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Ekİ
Nisan 30, 2000
Devlet ve İnternet
“Bugünün en önemli sorunu, geleceğin eskisi gibi olmadığıdır.” Paul Valery Davos her yıl dünyaya yön veren...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Ekİ
Şubat 6, 2000